نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 سپیدان، شماره شیت 6350-I ، فرمت jpg   (SEPIDAN 1380 برگه  6350-1)