نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 سیراب، شماره شیت 7564-IV ، آگهی تشخیص منابع طبیعی  (SISAB 1385 برگه  7564-IV)