نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شاهد اباد، شماره شیت 8160-II ، فرمت jpg   (SHAHDABAD برگه  8160-II)