نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شاه غیب، شماره شیت 7045-IV ، اراضی زراعی قبل از اصلاحات ارضی در ایران  (SHAH GHEYB برگه  7045-4)