نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شرق امیریه، شماره شیت 7851-III ، فرمت jpg   (SHARQ -E- AMIRIYEH (5) برگه  7851-III)