نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شرق سرنمک، شماره شیت 7059-III ، فرمت jpg   (SHARQ -ESAR NAMAK (2) برگه  7059-III)