نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شرق کویر حلال قلی، شماره شیت 6961-I ، فرمت jpg   (SHARQ -E KAVIR -E HAJALI QOLI برگه  6961-I)