نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شمال خبر، شماره شیت 6951-IV ، فرمت jpg   (SHOMAL -E KHABR برگه  6951-IV)