نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شمال دهاج، شماره شیت 6951-I ، فرمت jpg   (SHOMAL -E DEHAJ برگه  6951-I)