نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شمال شاهرخ آباد، شماره شیت 7849-III ، فرمت jpg   (SHOMAL -E SHAHROKHBAD برگه  7849-III)