نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شمال پانساره، شماره شیت 8046-IV ، فرمت jpg   (SHOMAL -E PANSAREH برگه  8046-IV)