نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شنگلده، شماره شیت 6461-1 ، با فرمت jpg