نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شهرک گلداغ، شماره شیت 7165-II ، فرمت jpg   (SHAHRAK -E GOLDAGH برگه  7165-II)