نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شهریار، شماره شیت 6261-III ، فرمت jpg   (SHAHREYAR 1377 برگه  6261-3)