نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شورو، شماره شیت 8048-III ، تعیین مرز ملی مستثنیات (SHURU برگه  8048-3)