نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شیب تال، شماره شیت 7049-I ، فرمت jpg   (SHIB TAL برگه  7049-I)