نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 ظفره، شماره شیت 6455-I ، فرمت jpg   (Zefreh برگه  6455-I)