نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 عروسان، شماره شیت 7058-III ، برای آگهی تشخیص منابع طبیعی (ARUSAN برگه  7058-III)