نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 غرب کلوت جمالخانه، شماره شیت 6855-IV ، فرمت jpg   (GHARB -E KHALUTJAMALKHANEH برگه  6855-IV)