نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 فدامی، شماره شیت 7046-III ، فرمت jpg   (FADAMI 1378 برگه  7046-III)