نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 فرخی، شماره شیت 6957-I ، برای تعیین مستثنیات از اراضی ملی  (FARROKHI برگه  6957-I)