نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 فرسان شهرکرد، شماره شیت 6154-IV ، فرمت jpg   (FARSAN (SHAHRE KORD) برگه  6154-IV)