نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 فورک، شماره شیت 7955-I ، فرمت jpg   (FURK برگه  7955-I)