نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 فیرده، شماره شیت 6561-II ، فرمت jpg   (FIRDEH برگه  6561-II)