نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 قرق پایین، شماره شیت 6963-IV ، فرمت jpg   (QOROQ – EPAIN 1360 برگه  6963-IV)