نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 قلعه، شماره شیت 6862-IV ، فرمت jpg   (QALEH برگه  6862-IV)