نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 قلعه نو، شماره شیت 7963-I ، فرمت jpg   (QALEHZOW برگه  7963-I)