نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 قلعه نو خراقان، شماره شیت 7063-III ، فرمت jpg   (QALEH NOE -E KHARAQAN برگه  7063-III)