نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 قوشه، شماره شیت 6861-IV ، فرمت jpg   (QUSHEH برگه  6861-IV)