نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 لاهنو، شماره شیت 8154-IV ، فرمت jpg   (LAHNU برگه  8154-IV)