نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 لنگ رود، شماره شیت 6064-III ، فرمت jpg   (LANGERUD برگه  6064-III)