نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 مادق کریز، شماره شیت 8052-II ، فرمت jpg   (MADGH KARIZ برگه  8052-II)