نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 مادوان، شماره شیت 6847-I ، فرمت jpg   (MADEVAN برگه  6847-I)