نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 مارگون، شماره شیت 6251-IV ، فرمت jpg   (MARGOWN 1378 برگه  6251-IV) سال عکسبرداری 1334