نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 مراوه تپه، شماره شیت 7165-I ، فرمت jpg   (MARAVEH TAPPEH برگه  7165-I)