نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 مرغزار، شماره شیت 8054-III ، فرمت jpg   (MORGH ZAR برگه  8054-III)