نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 مزدوران، شماره شیت 8162-III ، فرمت jpg   (MOZDURAN برگه  8162-III)