نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 ملکوت، شماره شیت 6063-IV ، فرمت jpg   (MALAKUT برگه  6063-IV)