نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 ملک اباد، شماره شیت 7050-II ، فرمت jpg   (MALEKABAD برگه  7050-II)