نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 مهرکان، شماره شیت 6943-I ، فرمت jpg   (MEHRAKAN برگه  6943-I)