نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 موته، شماره شیت 6157-II ، فرمت jpg   (MUTEH برگه  6157-II)