نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 میبد، شماره شیت 6854-III ، فرمت jpg   (MEYBOD برگه  6854-III)