نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 میدان گل، شماره شیت 6948-II ، فرمت jpg   (MEYDAN -E GEL برگه  6948-II)