نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 نای، شماره شیت 7760-IV ، فرمت jpg   (NAY برگه  7760-IV)