نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 نهبندان، شماره شیت 8053-III ، فرمت jpg   (NEHBANDAN برگه  8053-III)