نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 نیریز، شماره شیت 6945-II ، فرمت jpg   (NEYRIZ برگه  6945-II)