نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 نیریز، شماره شیت 6848-II ، فرمت jpg   (NEYRIZ برگه  6848-II)