نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 هاشم آباد، شماره شیت 6851-II ، فرمت jpg   (HASHEMABAD برگه  6851-II)