نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 هیرو، شماره شیت 7044-III ، فرمت jpg   (HIRU برگه  7044-III)