نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 واویلا، شماره شیت 8149-IV ، فرمت jpg   (VAVEILA برگه  8149-IV)